ANNEX 5 Sol·licitud de participació en la convocatòria del Pla Integral d’Impuls de les Capacitats Emprenedores (ICAPE) per al curs escolar 2019-2020
Dades del centre
Dades dels grups participants
Programa EME/JES/JEA/JEP Etapa Nivell Grup Nombre d'alumnes
SOL·LICIT:
Participar a la convocatòria 2019-2020 del Pla ICAPE.
EXPÒS:
1. Que el centre té la intenció de desenvolupar el Pla ICAPE el curs 2019-2020.
2. Que la direcció del centre està d’acord que s’hi desenvolupi aquest Pla.
3. Que el professorat que participarà al Pla ICAPE és el següent:
Llinatges i nom DNI Grup Adreça electrònica Té formació ICAPE?